Từ Tiếng Anh mang 2 nghĩa ngược nhau 

Các bạn ơi, trong tiếng Anh, có một khái niệm là “contronym” chỉ những từ mang hai nghĩa mà gần như ngược nhau tùy thuộc vào từng ngữ cảnh đó!

Xem thêm bài viết: 

Dưới đây là 6 động từ “contronym” trong tiếng Anh mà bạn có thể bổ sung vào vốn hiểu biết của mình nhé!

Cleave (v) /kliːv/
Nghĩa thứ nhất: to split or divide, especially by cutting – tách, chia thứ gì ra, nhất là bằng động tác cắt.

Nghĩa thứ hai, thường là cụm “cleave to something”: to join or adhere closely; cling – bám chặt, dính chặt lấy.

Enjoin (v) /ɪnˈdʒɔɪn/

Nghĩa thứ nhất: to tell someone to do something or to behave in a particular way – hướng dẫn, đề nghị, quy định.

Nghĩa thứ hai: to prohibit or forbid (especially via an injunction) – cấm đoán, ngăn cấm (theo lệnh, pháp luật).

Leave (v) /li:v/

Nghĩa thứ nhất: Go away from – rời đi, rời khỏi.

Nghĩa thứ hai: deposit or entrust to be kept, collected, or attended to – để lại cái gì đó.

Dust (v) /dʌst/

Nghĩa thứ nhất: to remove dust – lau bụi.

Nghĩa thứ hai: to sprinkle with soil, dust or light powder- phủ, rắc đất bụi hoặc lớp bột lên thứ gì.

Ravel (v) /ˈræv.əl/

Nghĩa thứ nhất: to tangle – làm rối tung, làm lộn xộn.

Nghĩa thứ hai: to disentangle threads or fibers – tách, gỡ chỉ, sợi.

Help (v) /help/

Nghĩa thứ nhất: assist, make it possible or easierfor someone to do something – giúp đỡ.

Nghĩa thứ hai: prevent, stop doing something – ngăn cản, dừng làm gì đó, như trong cụm “can’t help doing something.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s