Cách phân biệt A little or a few, little or few

Đều là các lượng từ đặt trước danh từ, “a little”, “a few”, “(very) little” và “(very) few” có cách dùng và nghĩa khác nhau.

“A little” và “a few” nghĩa là một ít, một vài hoặc đủ.

“Little” hoặc “Very little”, “few” hoặc “very few” có nghĩa là không đủ hoặc hầu như không có.

Quy tắc:

Câu khẳng định: Thường được sử dụng trong các tuyên bố khẳng định, chứ không phải các câu hỏi.

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được:

A little và (very) little sử dụng với danh từ không đếm được (tiền, bánh mì, nước …)

A few và (very) few được sử dụng với danh từ đếm được (bạn, bảng, giáo viên ..)

Nghĩa:

A little and a few  nghĩa một số

Example:

“I have got a little money” = I have got some money. It’s enough for me to do what I want.
“I have got a few friends” = I have got some or enough friends. We meet every day.

(Very) little and (very) few  nghĩa hầu như không có, rất ít

Examples:

I have got (very) little money = I have got hardly any. I haven’t got enough. I’ll borrow some from my friend.
I have got (very) few friends = I have got hardly any. I haven’t got enough. I need to make new friends.

Xem thêm bài viết: 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s