CẤU TRÚC HÀNH VĂN CHO TASK 1

Task 1 thực ra không khó nếu các em biết cách học – bản chất là so sánh lớn nhỏ, tăng lên, giảm đi….của các yếu tố trong biểu đồ. Bạn có 20 phút cho task1 – vì thế, hãy nằm lòng những cấu trúc này- sau khi chọn lựa được ý – xong thì việc viết trở nên easy as pie.

  1. CẤU TRÚC CHO MIÊU TẢ XU THẾ:
    – Tere + be + adj. + noun + in + noun phrase

=> ex: There was a gradual rise in the price of oil

ADJ: gradual, considerable, significant, dramatic, sharp, rapid stead, slight.
N: decline, decrease, increase, fall, rise, fluctuation, drop,…

– Noun phrase + verb + adverb

=> The price of oil has risen dramatically

Với cấu trúc này;
Chúng ta có V như sau: rise, increase, decrease, decline, climb, go down, fall, drop, plummet…
trạng từ: gradually, considerably, sharply, dramatically, slightly, significantly, steadily…

  1. ĐƯA RA SO SÁNH:

– More/few/less + noun + than

=> Overall, more people preferred public transport than taxis.

=> A higher number for people preferred public transport than taxis.

– More/less + adj. of more than one syllable + than:

=> Taxis were more popular than public transport.

– Of one syllable – est.

=> The highest % of commuters preferred taxis.

– 🌳The most/least + adj. of more than one syllable.

=> The least popular mode of transport was buses.

Xem thêm bài viết: 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s