NHỮNG CẤU TRÚC TIẾNG ANH HỮU DỤNG TRONG GIAO TIẾP

Cùng lưu lại các cụm từ sau để học dần nhé

bài thi TOEIC

1 – to afford to V + O ……………….. cố gắng làm gì
2 – to agree to V + O …………………… đồng ý làm gì
3 – to agree with so …………………… đồng ý với ai
4 – to appear to V + O ………………… dường như
5 – to ask to V + O ……………………. yêu cầu làm gì
6 – to ask sb to V st …………………… yêu cầu ai làm gì
7 – to decide to V + O ……………….. quyết định làm gì
8 – to expect to V + O ………………… hi vọng
9 – to learn to V + O ………………….. học
10 – to manage to V + O ……………….. xoay xở
11 – to offer to V + O ………………….. đề nghị làm gì cho ai
12 – to plan to V + O …………………… đặt kế hoạch
13 – to promise to V + O ………………. hứa
14 – to encourge to V + O ……………… khuyến khích
15 – to refuse to V + O ………………….. từ chối
16 – to threaten to V + O ………………… đe dọa
17 – to doubt whether S + (V) + O………. nghi ngờ về cái gì đó
18 – to want to V + O …………………… muốn làm gì
19 – to want sb to V st …………………… muốn ai làm gì
20 – to intend to V + O …………………… có ý định
21 – to advise sb to V + O ………………….. khuyên ai làm gì
22 – to allow sb to V + O …………………… cho phép ai làm gì
23 – to beg sb to V + O ……………………… cầu xin ai
24 – to forbid to V + O ………………………. cấm làm gì
25 – to invite to V + O ………………………. mời

Chúc các bạn luyện thi Toeic thành công!
Luyện thi Toeic tại đây!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s