Những Từ Thường Xuất Hiện Trong Bài Thi TOEIC

MS. HOA TOEIC xin chia sẻ đến bạn đọc những từ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC. Đây là những từ thường hay xuất hiện trong đề thi TOEIC, nắm các từ này bạn sẽ có cơ hội đạt điểm cao trong kì thi TOEIC.

1. characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ (adj): revealing of individual traits: đặc điểm, đặc tính
Ex: The cooking pot has features characteristic of the brand, such as “heat-resistant” handles.
-> Bộ nồi có đặc tính chuyên biệt với nhãn hiệu tay cầm chịu nhiệt cao.

2. consequence /ˈkɑːnsəkwens/ (n): that which follows necessarily: hậu quả, kết quả
in consequence of: do kết quả của
Ex: The consequence of not following the service instructions for your car is that warranty is invalidated.
-> Kết quả của việc không làm theo dịch vụ hướng dẫn cho xe hơi của bạn là phiếu bảo hành mất hiệu lưc.

toeic-vocabulary (1)

3. consider /kənˈsɪdər/ (v). to think about carefully: cân nhắc, xem xét, suy nghĩ
consideration (n). sự xem xét, sự cân nhắc
in consideration of: xét đến, tính đến; vì lẽ
considerable (adj). đáng kể, to tát
considerable expense: khoản chi tiêu lớn
Ex: After considering all the options, Della decided to buy a used car.

Sau khi cân nhắc tất cả các lựa chọn, -> Della quyết định mua một chiếc xe hơi cũ.

4. cover /ˈkʌvər/ v. to provide protection against: che, bao phủ, bao trùm, bao bọc
Ex: Will my medical insurance cover this surgery?
-> Bảo hiểm y tế của tôi có bao gồm ca mổ này không?
Her car insurance provided for complete coverage against collision.
-> Bảo hiểm xe hơi của cô ta lo liệu các dịch vụ ngoại trừ tai nạn.

ngu phap TOEIC, sach luyen thi TOEIC, nge TOEIC

5. expiration /ˌekspəˈreɪʃn/ n., the end: hết hạn, kết thúc, hết hiệu lực
expiration date: ngày hết hiệu lực
expiration of contract: hết hạn hợp đồng
extend the expiration date of payment: gia hạn thanh toán

6. frequently /ˈfriːkwəntli/ adv. occurring commonly, widespread: thường xuyên, đều đặn
Ex: Warranties for this kind of appliance are frequently limited for this coverage.
-> Việc bảo hành loại thiết bị này thường hạn chế ở phạm vi bảo hiểm.

7. imply /ɪmˈplaɪ/ v. to indicate by inference: ý nói, ngụ ý
Ex: The guarantee on the Walkman implied that all damages were covered under warranty for one year.
-> Bảo hành của Walkman ý nói rằng tất cả những hư hỏng được bảo hành trong thời hạn một năm.

8. promise /ˈprɑːmɪs/ v., to pledge to do, bring about, or provide: hứa hẹn, cam kết
Ex: A warranty is a promise the manufacturer make to the consumer.
-> Bảo hành là một lời cam kết mà nhà sản xuất làm cho người tiêu dùng.

keep-up-the-good-work-300x300

9. protect /prəˈtekt/ v. to guard: bảo vệ, che chở
protection n. protective adj.
Ex: Consumer laws are designed to protect the public against unscrupulous vendors.
-> Luật người tiêu dùng được đưa ra để bảo vệ nhân dân chống lại những người bán hàng không trung thực

10. reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ n. the overall quality of character: tiếng tăm, danh tiếng, uy tín

Ex: The company knew that the reputation of its products was the most important asset it had.
-> Công ty cho biết rằng uy tín về sản phẩm của họ là tài sản quan trọng nhất mà công ty có được.
– build up a reputation (to …): tạo dựng một uy tín (trong thương trường)
– business reputation: uy tín làm ăn, uy tín kinh doanh
– establish the good reputation: xây dựng uy tín

11. require /rɪˈkwaɪər/ v. to deem necessary or essential: cần đến, đòi hỏi
Ex: The law requires that each item clearly display the warranty information.
-> Luật yêu cầu mỗi sản phẩm trưng bày phải có thông tin bảo hành rõ ràng.

12. variety /vəˈraɪəti/ n., many different kinds: đủ loại, sự đa dạng
Ex: A variety of unexpected problems appeared after a product had been on the market for about six months.
-> Đủ thứ vấn đề không được mong đợi xuất hiện sau khi sản phẩm đưa ra thị trường khoảng sáu tháng.

MS. HOA TOEIC chúc các bạn học tốt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s